میراث فرهنگی سند هویتی یا ابزار اقتصادی؟


ارسال شده توسط:

«بناهای تاریخی به عنوان یک بنگاه اقتصادی نقش مؤثری در فرآیند توسعه اقتصادی کشور دارند»؛ «ثبت جهانی یک اثر تاریخی کمک […]