تاخیر و یا ابطال پروازهای داخلی و قوانین جدید


ارسال شده توسط:

بر اساس توافق دوازده جانبه در رابطه با ابطال و یا تاخیر پروازهای شرکت های هواپیمایی داخلی، دستورالعمل جدیدی به دفاتر […]

دستورالعمل جدید در رابطه با تاخیر و یا ابطال پروازها


ارسال شده توسط:

به گزارش تین نیوز، به منظور همکاری و پذیرش متقابل مسافران پروازهای داخلی اعم از برنامه ای و چارتری توسط شرکت […]