خواهرخواندگی اجتماعات محلی ایران با روستاهای دورافتاده دنیا


ارسال شده توسط:

به گزارش خبرگزاری ایسنا، در آخرین روز از سومین نشست عادی شورای حکام میراث فرهنگی ناملموس، پیش نویس خواهرخواندگی اجتماعات محلی […]