فرهنگ میزبانی از زائر و گردشگر را چگونه ارتقاء دهیم؟


ارسال شده توسط:

عضو هیأت علمی گروه مدیریت جهانگردی دانشگاه بینالود اظهار کرد: زمانی که از توسعه صنعت گردشگری در مقصد صحبت می کنیم […]