۴۰۰۰ ابنیه ارزشمند تاریخی و فرهنگی در استان تهران وجود دارد


ارسال شده توسط:

رجبعلی خسرو آبادی، در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به نقش موثر و تعیین کننده ابنیه های تاریخی […]