تحقق رؤیای سفر برای همه اقشار جامعه


ارسال شده توسط:

«گردشگری برای همه و ارتقای دسترسی جهانی» شعار امسال روز جهانی جهانگردی (۲۰۱۶) در مهرماه سال جاری است. این نام گذاری […]