حفظ اقیانوس‌های جهان تلاش بیشتر می‌خواهد


ارسال شده توسط:

طبق کنوانسیون تنوع زیستی ملل متحد، ۱۶۸ کشور جهان به ایجاد مناطق حفاظت‌شده دریایی که دربرگیرنده ۱۰ درصد اقیانوس‌هاست تا سال […]