تبیین ماموریت «اکو» در توریسم


ارسال شده توسط:

دبیرکل سازمان اکو تبدیل منطقه اکو به مقصدی سبز، آرام، با محصولاتی متنوع و خدماتی بهتر را از اهداف ترسیم شده […]