مردم در استان های کشور چقدر برای تفریح خود هزینه می کنند؟


ارسال شده توسط:

بررسی آمارهای درآمد و هزینه خانوارها (منتشر شده از سوی بانک مرکزی) در سال ۹۳ نشان می دهد در میان ۳۱ […]