کیارستمی و بی قراری یک تفکر


ارسال شده توسط:

کیارستمی روح ناآرامی بود که در سال ۱۳۱۹ در تهران حلول کرد و عباس نامش نهادند. از این روح ناآرام که […]