منارید؛ تلفیق فرآیند و نتیجه برای مدیریت پایدار سرزمین


ارسال شده توسط:

«تجارب پروژه بین المللی منارید در  تقویت و انسجام سازمانی برای مدیریت جامع حوزه آبخیز» عنوان نشستی بود که با حضور […]