فرصت ها و تهدیدهای گردشگری فرهنگی و میراث


ارسال شده توسط:

بسیاری از مردم کشورهای در حال توسعه برای امرار معاش به سایت های باستان شناختی متکی هستند و در مواردی، اجتماعات […]

میراث طبیعی جهان در معرض تهدیدهای آب و هوایی


ارسال شده توسط:

به گزارش «ایسنا»، جانشین سخنگوی سازمان ملل متحد گفته است: «تغییرات اقلیمی به سرعت به یکی از تهدیدات جدی برای ۳۱ […]