توانمندسازی جوامع محلی به منظور کاهش فقر و عدالت اجتماعی


ارسال شده توسط:

فقرزدایی و عدالت اقتصادی، یکی از برنامه های محوری و ملی در سیاست های اقتصاد مقاومتی و برنامه ششم توسعه است […]

توانمندسازی زنان هندوراس، روشنایی خانه ها و بهبود آموزش


ارسال شده توسط:

مردم در مناطق در شمال شرق، جنوب و شرق هندوراس با مشکلات عدیده ای در غیاب انرژی الکتریکی مواجه هستند. آن […]