کارآفرینی زنان در گردشگری؛گامی به سوی توانمندی


ارسال شده توسط:

گردشگری صنعتی کلیدی برای ایجاد اشغال در سطح جهان است و ۱۰۷ میلیون شغل به طور مستقیم از این راه تامین […]