توان افزایی زنان روستایی محدوده دریاچه ارومیه با کمک ژاپن


ارسال شده توسط:

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفت: ایران و ژاپن در محدوده دریاچه ارومیه و در خصوص توان افزایی زنان روستایی و […]