بی توجهی، مشکل اساسی میراث فرهنگی


ارسال شده توسط:

«بی توجهی به ارزش های تاریخی و فرهنگی در طرح ها و برنامه های توسعه شهری، تصمیمات مقطعی متناقض و چندگانه […]