۱۰۰ میلیون تومان؛ اعتبارات مستقیم به برپایی نمایشگاه صنایع دستی تهران


ارسال شده توسط:

پویا محمودیان، مدیرکل صادرات و مدیر اجرایی ۱۲ امین نمایشگاه صنایع دستی در نشست خبری ۲۶ امین نمایشگاه ملی و ۵ […]