تجربه سوم تک نرخی کردن ارز ضرورت ها و موانع


ارسال شده توسط:

تجربه ده ها کشوری که در نیم قرن اخیر با استناد به موارد یاد شده یا دلایل سیاسی رژیم چند نرخی […]

معایب دو نرخی شدن بنزین بیش از تک نرخی بودن است


ارسال شده توسط:

رئیس کمیسیون انرژی مجلس با بیان اینکه نهایتا مصوبه مجلس در مورد بنزین به لحاظ زمانی کارآیی چندانی برای عملیاتی شدن […]