۲۱ تیرماه؛ روز بدون نایلکس


ارسال شده توسط:

نامگذاری روز بدون نایلکس به منظور فرهنگ سازی و ارتقاء سطح دانش شهروندان در زمینه مضرات استفاده از کیسه های نایلونی، […]