قرارداد تیپ مسافر اصلاح شد


ارسال شده توسط:

به گفته مدیرکل نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری «قرارداد تیپ مسافر» به منظور احقاق حقوق گردشگران ایرانی اصلاح شده و فقط […]