اهمیت فرودگاه امام در احیای موقعیت تاریخی ایران در جادۀ ابریشم


ارسال شده توسط:

سیدمحمدبهشتی، فرودگاه را به عنوان نقطۀ شروع و پایان سفر، دارای موقعیتی دراماتیک می داند، موقعیتی که به گفتۀ او «باید […]