آیا تجارت آثار تاریخی و فرهنگی جرم است؟


ارسال شده توسط:

آن گونه که کارشناسان بیان کرده اند تجارت اموال فرهنگی، تاریخی و هنری سومین تجارت پرسود غیرقانونی در جهان است. سالانه […]