تغییرات اقلیمی‌ عامل خشکی جزایر کوچک


ارسال شده توسط:

به گزارش ایسنا، تاکنون نگرانی از افزایش سطح آب دریاها و خطر جدی زیر آب رفتن جزایر کوچک در سراسر جهان […]