جشنوارە هنر بانوی ایرانی در مهاباد گشایش یافت


ارسال شده توسط:

به گزارش خبرگزاری ایرنا، این جشنواره با شرکت ۳۴ بانوی هنرمند مهابادی و دو بانوی هنرمند اشنویه ای و با همکاری […]