زلزله هم جلودار کوهنوردان برای صعود به اورست نیست


ارسال شده توسط:

به گزارش ایسنا؛ با زلزله سال گذشته و بهمن هایی که در کوه اورست رخ داد،  تصور می شد تعداد گردشگران […]