سنگ ها را از جلوی پای گردشگری بردارید


ارسال شده توسط:

شناخت، مثل چراغ است که اگر نباشد و فضا تاریک بماند، آنچه برداشت و بیان شود درباره موضوعات حداکثر همان ما […]