مدارک لازم جهت صدور گذرنامه


ارسال شده توسط:

توجه: حضور شخص متقاضی (صاحب گذرنامه) در همه گروه های سنی الزامی است. ۱٫ تهیه فرم و شناسه گذرنامه از دفاتر […]