جوانانی که به روستا باز نمی گردند


ارسال شده توسط:

یکی از فرهنگ های بسیار قوی روستایی در ایران این بود که ازدواج ها به صورت درون گروهی انجام می شد […]