بررسی تأثیر ثبات سیاسی و حاکمیت قانون بر تعداد ورود گردشگران


ارسال شده توسط:

چکیده: مقوله امنیت و شاخص های مربوط به آن، از عوامل تأثیرگذار در توسعه و ترویج گردشگری در یک کشور یا […]