قوانین فعلی ظرفیت حراست از آثار فرهنگی را ندارند


ارسال شده توسط:

نماینده این شهر توضیح می دهد که خلأهای قانونی و حقوقی تا چه اندازه سد راه حفاظت از میراث فرهنگی شده […]