مهم ترین محور حفاظتی؛ حقوق میراث فرهنگی


ارسال شده توسط:

نخستین نشست حقوق اموال تاریخی – فرهنگی به همت پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری و کمیته ملی موزه های ایران (ایکوم) […]