بهبود حکمرانی و طراحی «بازارهای حامی فقرا» راه حل فقرزدایی در ایران


ارسال شده توسط:

نوشتن پیشگفتار یا مقدمه‌ای بر کتاب مرجع «توانمندسازی و کاهش فقر» که تجارب جهانی را جمع ‌آوری کرده ‌است و در […]