رودخانه ها شریان های اصلی حیات، نیازمند حمایت


ارسال شده توسط:

نرخ رو به رشد شهرنشینی، افزایش جمعیت، گسترش فعالیت های انسانی و ریختن پساب های صنعتی و خانگی در رودخانه ها، […]