ایران در فهرست کشورهای بدون سیرک حیوانات جهان


ارسال شده توسط:

سیرک به معنی آنچه امروز می شناسیم با حضور شعبده باز، دلقک، آکروبات باز و حیوانات رام شده مانند شیر و […]

ارسال پیش نویس ماده واحده حمایت از حیوانات ولگرد و بی سرپرست به دولت


ارسال شده توسط:

معاون سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به حیوان آزاری های اخیر در کشور گفت: این سازمان به رغم عدم مسئولیت […]