انتخاب مقاصد سنتی سفر گردشگران خارجی؛ فقدان اطلاع یا اشتیاق


ارسال شده توسط:

بارها و بارها از تکراری بودن مقاصد سفرهای داخلی و خارجی گفته اند و شنیده ایم. از ریاست سازمان میراث فرهنگی، […]