بسیار سفر باید تا پخته شود خامی!


ارسال شده توسط:

سیل خودروها در تعطیلات بیش از دو روز تابستانی، کیفیت سفرها به شمال ایران را تا حد زیادی کاهش داد و […]