راه حل نشست اقتصادی اردوهای راهیان نور؛ مشارکت جامعه محلی


ارسال شده توسط:

“گردشگری سیاه” در دهه ۱۹۹۰ به عنوان یکی از گونه های جدید دوران پست مدرن به لیست انواع گردشگری اضافه شد. […]

سال ۹۵ آیا باز هم «راهیان نور» بر مدار سابق می چرخد؟


ارسال شده توسط:

«راه رفتن در این شهر با ساختمان های سوخته و ویرانش حس عجیبی از روزهایی که آتش جنگ در آن شعله […]