مشکل اسکان تعداد روزافزون گردشگران خارجی


ارسال شده توسط:

نماینده دفتر اطلاع رسانی گردشگری ایران در ایتالیا از زیرساخت های ضعیف اقامتی ایران که مانع پاسخگویی به شمار زیاد متقاضیان […]