المپیک در رگ شهر جاری نیست


ارسال شده توسط:

همه متحد نیستند «ریودوژانیرو» به معنای «رودخانه ژانویه» دومین شهر بزرگ برزیل و سومین منطقه شهری بزرگ آمریکای جنوبی است که […]