شواهدی از استقرار چند صد ساله انسان در منطقه ای در خراسان


ارسال شده توسط:

[ad_1] آن طور که نتایج باستان شناسی ها و آزمایش کربن ۱۴ روی نمونه های ذغالیِ منطقه «ریوی» در خراسان شمالی […]