تیر خط مترو بر قلب تاریخی شهر ری


ارسال شده توسط:

به گزارش خبرگزاری ایسنا، سید احمد محیط طباطبایی، عبور مترو از میان بنای تاریخی «برج طغرل» و «قبرستان ابن بابویه» را […]