زنانی که قنات ها را احیا می کنند


ارسال شده توسط:

به گزارش ایسنا؛ فریبا رادی – یکی از اعضای این گروه – درباره تشکیل «گوجینو» در روستای شفیع آباد بخش شهداد […]