موضوع ثبت جهانی مجموعه زندیه را دنبال می کنیم


ارسال شده توسط:

موید محسن نژاد روز جمعه در پی تخریب طبقات اضافه هتل آسمان که در حریم مجموعه تاریخی زندیه شیراز قرار داشت، […]

هتل آسمان، سایه اش را از سر مجموعه زندیه کم کرد


ارسال شده توسط:

طبقات اضافی هتل ۱۸ طبقه آسمان که ثبت جهانی مجموعه تاریخی کریمخانی را با مشکل مواجه کرده بود روز جمعه با […]