از پیاده روی که حرف می زنم، از چه حرف می زنم؟


ارسال شده توسط:

برای مدتی طولانی در دهۀ ۱۹۸۰، ظاهرا هیچ کاری نمی کردم جز اینکه در شهر پیاده روی کنم. چندین تکنولوژی جدید […]