زنگ خطر برای مرگ غارهای ایران به صدا درآمد


ارسال شده توسط:

این خبر از آن جهت تأسف بار است که غارها زیستگاه گونه های مختص به خود و تراز حجم آب های […]