وقتی از گردشگری فرهنگی حرف می زنیم از چه حرف می زنیم؟


ارسال شده توسط:

ریموند ویلیامز، نظریه پرداز فرهنگی، واژه فرهنگ را یکی از پیچیده ترین واژگان زبان انگلیسی می داند که در برگیرنده «هنر […]