سال ۹۵ آیا باز هم «راهیان نور» بر مدار سابق می چرخد؟


ارسال شده توسط:

«راه رفتن در این شهر با ساختمان های سوخته و ویرانش حس عجیبی از روزهایی که آتش جنگ در آن شعله […]