کسب و کارهای اجتماعی چگونه با فقر ساختاریافته مقابله می کنند؟


ارسال شده توسط:

در دنیای کنونی که فقر و فاصله های طبقاتی نماد آن است، برخی اقتصاددانان کسب و کار و بنگاه های اجتماعی […]