تغییر اقلیم و شهری سازی، علل اصلی شیوع ویروس زیکا هستند


ارسال شده توسط:

طی سال های اخیر، این چندمین بار است که یک بیماری بومی، به وسیله پشه ها، مردم را در دیگر نقاط […]