آگاه سازی؛ شاه کلید حفاظت از یخچال های طبیعی ایران


ارسال شده توسط:

در همین راستا و برای آگاهی از وضعیت یخچال های طبیعی ایران گفت و گویی با ابوالفضل زمانی دبیر بخش حفاظت […]